มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรีการติดตั้งโปรแกรม (สำหรับใช้งานภายในมหาวิทยาลัย)

1. การติดตั้งโปรแกรม ซื้อ-จ้าง และเบิกจ่ายงบประมาณ
2. การติดตั้งโปรแกรมนี้เพิ่มเติม กรณี เป็นเครื่องที่ใช้ OS 64bit

การติดตั้งโปรแกรม (สำหรับใช้งานภายนอกมหาวิทยาลัย)

1. การติดตั้งโปรแกรม ซื้อ-จ้าง และเบิกจ่ายงบประมาณ
2. การติดตั้งโปรแกรมนี้เพิ่มเติม กรณี เป็นเครื่องที่ใช้ OS 64bit

Downloads คู่มือการใช้งาน และ โปรแกรมเพิ่มเติม

Downloads (ภายใน)
Downloads (ภายนอก)

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (ภายใน)
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ (ภายนอก)

Powered by Naga